Informace k ubytování

Ubytovací řád:

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování penzionových hostů na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §§ 2201 a násl. a §§ 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen “OZ”).

I. Obecná pravidla

Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace).

Smlouva nabývá účinnosti zaplacením zálohy ve výši 50 % z celkové ceny pobytu na účet ubytovatele č. ………………………………………/…………. , tato záloha je nevratná při zrušení rezervace později než 30 kalendářních dní před předpokládaným nástupem (Viz storno podmínky).

Doplatek ceny musí být připsán na účet ubytovatele nejpozději 24 hod. před začátkem pobytu.

Nedílnou součástí takto uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem, kterým se hosté uzavřením výše uvedené smlouvy o ubytovaní zavazují bez výhrad řídit. Ubytovací řád platný ke dni uzavření ubytovací smlouvy je závazný nejen pro hosta, ale i pro ubytovatele.

II. Ubytování hosta

1) Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v Ubytovací knize.

2) Host je oprávněn v den příjezdu ubytovat se mezi 15:00 až 18:00 hod. Při příjezdu je host (a další s ním ubytovaní) předložit platný doklad totožnosti. Jeden host může být ubytován nejvýše s devatenácti dalšími osobami, které jsou zapsány v Ubytovací knize. Při příjezdu složí host jistotu ve výši _________ Kč, která může být použita k úhradě el. energie, spotřeby dřeva, případně na náhradu škody způsobenou hosty na objektu či jeho zařízení).

3) Host obdrží klíče od objektu, které je povinen řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíče ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíče.

4) Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu, kdy je povinen vyklidit objekt do 10:00 hod. posledního dne. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 3 000,- Kč. Host má právo na parkování nejvýše 5 osobních vozidel na nehlídaném parkovišti ubytovatele. Parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit ubytovateli na tel. č. 606 507 504.

5) Host odpovídá za škodu na zařízení a vybavení objektu, ke které došlo v průběhu jeho pobytu.

6) Host odpovídá za bezpečnost svých nezletilých dětí v objektu, přilehlém pozemku a dětském hřišti.

III. Odpovědnost za škody


Odpovědnost hostů za škody způsobené porušením ustanovení tohoto ubytovacího řádu nebo jiným protiprávním jednáním, stejně jako odpovědnost ubytovatele se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem. Uhrazením zálohy či celé sjednané ceny za ubytování bere host tyto podmínky na vědomí a s jejich obsahem vyjadřuje souhlas.

Platební podmínky:

Délka pobytu:  Minimální počet nocí 2.
V letních měsících červen, červenec a srpen preferujeme týdenní pobyty ( sobota-sobota)

 • Při vytvoření rezervace účtujeme zálohu ve výši 50% z ceny.
 • Bude Vám zaslán voucher s informacemi o ubytování a platební údaje pro zaslání zálohy.
 • Doplatek se hradí platebním převodem, nebo na místě dle dohody.
 • Při zrušení rezervace je účtován storno poplatek dle storno podmínek.
 • Poplatek z pobytu není zahrnut v ceně ubytování = …. Kč/ osoba/den. Poplatek se nevtahuje na osoby mladší 18 let a starší 70 let a držitele průkazu ZTP/P.

Storno podmínky:

 • Storno 30 a více dnů před nástupem – bez poplatku
 • Storno 15 až 29 dnů před nástupem – 50% z celkové ceny za ubytování
 • Storno 2 až 14 dnů před nástupem – 70% z celkové ceny za ubytování
 • Storno 0 až 1 den před nástupem dnů před nástupem – 100% z celkové ceny za ubytování
 • V případě pozdní změny rezervace (zkrácení nebo zrušení) je záloha na ubytování nevratná. Děkujeme za pochopení.

Příjezd / odjezd

 • PŘÍJEZD: V letních měsícíh od 16:00h. nebo dle domluvy. Zbytek roku nástup možný od 14:00h. nebo dle dohody
 • ODJEZD: do 10hod
Klíček

Bezkontaktní CHECK-IN  – Abychom zachovali flexibilitu pro Váš čas příjezdu, jsou k dispozici i samoobslužné schránky u vstupu, kde naleznete klíče. Kód a video návod Vám bude zaslán před příjezdem.

Práva a povinnosti hostů

1) Host má právo být ubytován na přechodnou dobu, která je dohodnuta nejpozději při ubytování hosta. Doba ubytování je zaznamenána v Ubytovací knize.

2) Host je oprávněn v den příjezdu ubytovat se mezi 15:00 až 18:00 hod. Při příjezdu je host (a další s ním ubytovaní) předložit platný doklad totožnosti. Jeden host může být ubytován nejvýše s devatenácti dalšími osobami, které jsou zapsány v Ubytovací knize. Při příjezdu složí host jistotu ve výši 5 000,- Kč, která může být použita k úhradě el. energie, spotřeby dřeva, případně na náhradu škody způsobenou hosty na objektu či jeho zařízení).

3) Host obdrží klíče od objektu, které je povinen řádně opatrovat. Host není oprávněn pořizovat duplikáty klíče ani umožnit třetí osobě pořídit duplikáty klíče.

4) Host je povinen klíče odevzdat ubytovateli při odjezdu, kdy je povinen vyklidit objekt do 10:00 hod. posledního dne. V případě ztráty klíče je host povinen zaplatit při odjezdu ubytovateli smluvní pokutu (paušální náhradu ceny klíčů) ve výši 3 000,- Kč. Host má právo na parkování nejvýše 5 osobních vozidel na nehlídaném parkovišti ubytovatele. Parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně. Host je povinen své vozidlo na parkovišti řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci. Zjištěné závady je povinen neprodleně hlásit ubytovateli na tel. č. 606 507 504.

5) Host odpovídá za škodu na zařízení a vybavení objektu, ke které došlo v průběhu jeho pobytu.

6) Host odpovídá za bezpečnost svých nezletilých dětí na chalupě, přilehlém pozemku a dětském hřišti.

Odpovědnost za škody
Odpovědnost hostů za škody způsobené porušením ustanovení tohoto Ubytovacího řádu nebo jiným protiprávním jednáním, stejně jako odpovědnost ubytovatele se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Host je povinen seznámit se s tímto ubytovacím řádem. Uhrazením zálohy či celé sjednané ceny za ubytování bere host tyto podmínky na vědomí a s jejich obsahem vyjadřuje souhlas.

Ochrana osobních údajů:

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVILOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost  Porfido-IB s.r.o. se sídlem Klenovice 154, 392 01 Klenovice
IČO: 280 60 806
kontaktní údaje: email – info@trebon-vilaevio.cz, tel. +420 606 507 504
dále jen „správce“
tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů (dále jen „GDPR“) informuje subjekt osobních údajů, že zpracovává dále
uvedeným způsobem jeho osobní údaje získané od subjektu osobních údajů.
Správce zpracovává osobní údaje k následujícím účelům:
 realizace smluvního vztahu (smlouva o ubytování) se subjektem údajů

 •  vedení evidence ubytovaných
 • identifikace subjektu údajů jako ubytovaného při plnění zákonných povinností správce
  jako ubytovatele vůči orgánům státní správy a samosprávy
 • přímý marketing

Správce zpracovává osobní údaje na právním základě

 • nezbytného zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt
  údajů (čl. 6. odst. 1, písm. b) GDPR)
 • nezbytného zpracování osobních údajů pro splnění právních povinností správce jako
  ubytovatele subjektu údajů
 • nezbytného zpracování pro účely oprávněných zájmů správce spočívajících v ochraně
  jeho majetku v případě porušení smluvních povinností subjektu údajů (čl. 6. odst. 1,
  písm. f) GDPR) a to v rozsahu údajů poskytnutých k uvedeným účelům subjektem údajů: jméno, příjmení,
  datum narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ, stát), telefonní číslo, e-mail,
  státní občanství, číslo cestovního dokladu.
  Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem
  a subjektem údajů a do uplynutí promlčecí doby vzájemných nároků z takového vztahu
  vzniklých.
  Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce bude poskytovat orgánům veřejné moci
  (příjemcům), vůči nimž plní povinnosti vyplývající z existence smlouvy o ubytování mezi
  subjektem údajů a správcem. Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány
  zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně
  v elektronické formě. Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování
  osobních údajů, které se jej týkají.
  Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se
  subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na
  přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je
  Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem správce pro vznik smluvního vztahu
  mezi správcem a subjektem údajů, přičemž pro plnění daného vztahu je nezbytné poskytnout
  osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo,
  obec, PSČ, stát), státní občanství, číslo cestovního dokladu (dále jen „nezbytné údaje“).
  Poskytnutí nezbytných údajů je podmínkou pro plnění smlouvy.

 Vilu Evio provozuje firma:
Porfido-IB

IČO: 280 60 806

 Dům Federer provozuje firma:
LÁZNĚ-RELAX

IČO: 070 99 738

Adresa a kontakt